18 april - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2023.

Ruimte voor maximaal 80 nieuwe woningen in Afhang fase D in Horst

Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan Afhang fase D ter inzage. Nieuwbouwplan 'De Afhang' wordt gerealiseerd aan de westzijde van Horst (tussen Horst en Meterik). Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Afhang fase D zorgt ervoor dat er maximaal 80 woningen gebouwd mogen worden op deze plek. Het college vindt dit passen bij de ambitie om voldoende nieuwe woningen te krijgen die bij de behoeften van inwoners passen op een plek waar zij zich thuis gaan voelen. De openbare ruimte wordt ingericht met veel groen. Meer groen leidt volgens het college tot gezondere mensen en minder zorggebruik. Ook is het van mening dat groen de beste (en noodzakelijke) remedie is tegen de effecten van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.

Een briefadres voor iedereen

Het college van B en W heeft het Afwegingskader Grijs Wonen vastgesteld. Grijs Wonen is een alternatieve vorm van maatschappelijke opvang en houdt in dat inwoners die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden, kunnen worden opgevangen bij iemand die ze kennen. De inwoner krijgt een briefadres bij de gemeente en er worden afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn onder andere dat begeleiding van Moveoo wordt geaccepteerd en eens per week de post wordt opgehaald. Op deze manier wil het college ervoor zorgen dat minder inwoners op straat belanden en, mocht dat toch gebeuren, deze inwoners sneller weer stappen kunnen zetten richting een zelfstandige woonplek. Grijs Wonen werd al ingezet in de gemeente Horst aan de Maas, maar met het Afwegingskader worden duidelijkere richtlijnen geboden. Daarbij blijft het mogelijk om te kijken wat het best bij de inwoner past.

Akkoord voor Akkoord!

Het college van B en W stelt aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met de voorstellen over het gemeentelijk toezicht op het primair openbaar onderwijs. Stichting Akkoord! PO voert voor de gemeenten in de regio het bestuur over de openbare basisscholen. Vanwege de aanpassingen in de wettelijke regels over de rollen bestuur en toezicht binnen de onderwijsbesturen, worden nu ook de bestuurlijke afspraken rondom Akkoord geactualiseerd. Daarnaast stemt het college ermee in dat de gemeente Leudal toetreedt tot de samenwerkende gemeenten voor het toezicht op Akkoord.

Op naar vitale gemeenschappen: geld voor inwonersinitiatieven

Het college van B en W heeft besloten om inwonersinitiatieven, (met name) zorginitiatieven vanuit het sociale domein, te ondersteunen met een subsidie, omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan onze vitale gemeenschappen. In de gemeente Horst aan de Maas organiseren inwoners activiteiten om kwetsbare inwoners uit het dorp of de wijk te ondersteunen en mee te laten doen. Ze zorgen ervoor dat mensen in hun eigen omgeving elkaar kunnen ontmoeten, hulp kunnen vragen én ondersteuning krijgen. Deze initiatieven worden grotendeels door vrijwilligers gerund. Ze vragen jaarlijks een exploitatiesubsidie aan bij de gemeente om hun activiteiten te kunnen uitvoeren.

Wijzigingen in wet over geheimhouding

Het college informeert het presidium over wijzigingen in de Gemeentewet over het aan anderen verstrekken van geheime informatie vanaf 1 april. Vanaf die datum is in een nieuw artikel voor verschillende bestuursorganen de bevoegdheid neergelegd om geheimhouding op te leggen.

Evaluatie aanpak huisvesting statushouders

In overleg met Wonen Limburg zijn de afgelopen drie maanden bijna alle vrijkomende huurwoningen beschikbaar gesteld aan statushouders. Door deze afspraak heeft het college in de afgelopen drie maanden zoveel statushouders gehuisvest, dat de gemeente de achterstand die er was in de realisatie van de wettelijke taakstelling, naar alle verwachting op 1 juli is ingelopen. De afspraak wordt daarom na het verstrijken van die drie maanden niet meer gecontinueerd. Met Wonen Limburg worden wel afspraken gemaakt dat er voldoende woningen beschikbaar worden gesteld om onze taakstelling te realiseren.

Goed wonen, werken en integreren door flexwonen

Het college van B en W wil dat Horst aan de Maas een gemeente is waar inwoners die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare woning, verspreid over de gemeente, goed kunnen wonen, werken en integreren. Een fijne omgeving voor de spoedzoekers én de omwonenden. Het college kijkt naar de belangen van de starters, gescheiden gezinnen, statushouders, arbeidsmigranten die zich hier definitief willen vestigen, en ook naar de omwonenden en de omgeving. Bij de huisvesting voor spoedzoekers zet het in op balans. Het college investeert er in dat deze nieuwe buren mee kunnen doen in de vitale kernen.