17 januari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023.

Ruimte voor een levensloopbestendige woning in Horst

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Gasthuisstraat 64 Horst vast te stellen. Als de raad hiermee akkoord gaat, wordt de bouw van een levensloopbestendige woning op de lege ruimte aan de Gasthuisstraat in Horst mogelijk gemaakt. In het verleden heeft hier al een woning gestaan. Nadat die woning is afgebrand, is de woning niet meer herbouwd.

  Kader om bouwen naar behoefte te faciliteren

  Het college van B en W heeft duidelijk opgeschreven op welke wijze het omgaat met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Met deze spelregels kan de gemeente bouwen naar behoefte faciliteren. Zo werkt de gemeente aan de ambitie ‘de juiste woning op de juiste plaats'. Het college van B en W informeert de gemeenteraad hierover.

   Woningbouwontwikkeling PETC+ terrein te Hegelsom: afspraken betaalbaarheid woningen

   Het college van B en W vindt het belangrijk dat woningen worden gerealiseerd die bij de inwoners passen. Dit betekent dat de nieuwe woningen betaalbaar moeten zijn. Het college stuurt op de betaalbaarheid van de woningen, zo ook bij de woningbouwontwikkeling van het PETC+ terrein te Hegelsom. Het college van B en W heeft afspraken met de projectontwikkelaar gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Voor ongeveer 2/3 van de woningen is een prijsplafond overeengekomen, zodat deze betaalbaar zijn voor een grote doelgroep met een lager inkomen.

   Verkoop grond voor borging controles en beschikbaarheid drinkwater

   Het college van B en W heeft besloten om een aantal percelen grond aan WML te verkopen, voor het uitbreiden van het puttenveld binnen het waterwingebied in Grubbenvorst. Hierdoor kan WML de hoeveelheid en de kwaliteit van het drinkwater beter controleren, zodat de beschikbaarheid van schoon drinkwater gewaarborgd blijft.

   Centrumvisie Sevenum

   Het College van B en W stelt de gemeenteraad voor de Centrumvisie Sevenum vast te stellen. De visie is gemaakt op initiatief van een groep enthousiaste inwoners en ondernemers uit Sevenum. Naast deze initiatiefnemers zijn ook de overige inwoners uit Sevenum in de gelegenheid gesteld input te leveren voor de nu voorliggende visie. De centrumvisie geeft een denkrichting/ ontwikkelperspectief voor ontwikkelingen binnen en buiten het centrum en beoogt een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Toekomstige ontwikkelingen zullen aan deze visie getoetst worden.

    Ruimte voor een woning en minder geurbelasting in Melderslo

    Het college van B en W heeft besloten om met een bestemmingswijziging Broekhuizerdijk 48 in Melderslo af te wijken van de maximaal aanvaardbare cumulatieve geurbelasting. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om één woning te realiseren op de plek waar nu nog varkensstallen staan, die worden afgebroken. Het intensieve veehouderijbedrijf wordt ook gestopt. Met deze ontwikkeling neemt de totale geurbelasting in het gebied af. Het bestemmingsplan voor deze ruimtelijke ingreep wordt binnenkort in procedure gebracht.

    Ruimte voor 3 woningen aan de Schiksedijk in America

    Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Schiksedijk ong., America” zonder wijzigingen vast te stellen. Het initiatief heeft betrekking op een perceel in het buitengebied van America, direct grenzend aan de kern. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, dan krijgt het perceel een woonbestemming en kunnen er drie woningen gebouwd worden die in het landschap passen.

     Subsidie Laefhoês America

     Het college van B en W heeft de subsidie van € 11.006 en de bijdrage uit het corona-noodfonds van € 4367, die zijn verleend aan het Laefhoês America, definitief vastgesteld. De subsidies waren verleend omdat vanwege corona een huurachterstand was opgelopen en om tot structurele verbeteringen te komen in de exploitatie. Het Laefhoês America moet een gedeelte van de subsidie terugbetalen.

     Decembercirculaire

     De uitkeringen uit het Gemeentefonds van het Rijk zijn voor de gemeenten de belangrijkste inkomstenbron. Het Rijk maakt de hoogte van de bedragen die de gemeenten ontvangen, bekend in 3 circulaires in de loop van het jaar. De decembercirculaire is de laatste. Het college van B en W informeert de gemeenteraad hierover. Bij de jaarrekening 2022 neemt het college de bestemming mee van het extra geld dat de gemeente ontvangt, € 1,9 miljoen.

     RIB decembercirculaire 2022.pdf