16 mei - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023.

Geen zienswijze op conceptbegroting NLW

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West (NLS). Ieder jaar stelt de NLW de begroting en de jaarrekening vast. Deze stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten: Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. De gemeenteraden kunnen tot 1 juli 2023 hierop een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie die de raad aan het bestuur van de NLW kan sturen als reactie op een ontwerp besluit.

Ruimte voor 84 woning in ’t Mäöleveld fase 1 in Sevenum

Het college van B en W legt het ontwerpbestemmingsplan ’t Mäöleveld fase 1 in Sevenum 6 weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen. In fase 1 worden 84 woningen gerealiseerd. Dit plan draagt bij aan de ambitie van het college om 1000 woningen te vergunnen tot 2025. Hierbij staat ‘bouwen naar behoefte’ centraal: de juiste woning op de juiste plaats. Dit is een voorbeeld van hoe gezonde wijken met veel ruimte en veel groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie ontwikkeld worden. Hier is ruimte voor ontmoeting en spelen. Bij de ontwikkeling van deze wijk zijn inwoners betrokken en zijn een deel van hun suggesties in het ontwerp van de wijk verwerkt.

Beslissing op bezwaarschrift tegen reactie op integriteitsmelding

De indiener van een integriteitsmelding is het niet eens met de reactie van de burgemeester, mede namens het college daarop, en heeft bezwaar gemaakt. Tegen een reactie op een integriteitsmelding kan geen bezwaar gemaakt worden. Daarom heeft het college van B en W, volgens advies van de commissie, besloten om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.

College bereidt vergadering met plattelandsgemeenten voor

Het college van B en W heeft kennis genomen van de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van P10 op 17 mei 2023. De gemeente Horst aan de Maas is lid van dit samenwerkingsverband van de 30 grootste plattelandsgemeenten in Nederland. Bij de oprichting waren er tien gemeenten aangesloten, vandaar de naam P10. De deelnemende gemeentes zijn veelal groot in oppervlakte en hebben geen stedelijke kern. Ze hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen, waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.