16 januari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 16 januari 2024.

Samenwerking Segment 1 en Crisishulp Jeugd 

Om te zorgen dat jeugdhulp met opname-vervangende behandeling en behandeling met verblijf en crisishulp voor onze jeugdigen en gezinnen beschikbaar blijft en op een goede manier geleverd kan blijven worden, heeft het college van B en W de uitwerking van de verdeelsleutels met betrekking tot deze vormen van jeugdhulp vastgesteld. Deze uitwerking is als addendum toegevoegd aan de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg.

Sturen op effecten en resultaten in planning en control

Het college van B en W heeft een aantal denkrichtingen voor de nieuwe nota planning en control vastgesteld en aangegeven via welk proces het deze nota gaat maken. In de nota planning en control maakt de gemeenteraad afspraken met het college van B en W over hoe het wil sturen op gewenste maatschappelijke effecten en beleidsresultaten.

Aanvulling op regionale afspraken

Het college van B en W heeft besloten om samen met alle gemeenten in Noord- en Midden- Limburg de ketenaanpak Kansrijke Start door te zetten. De GGD Noord-Limburg wordt verantwoordelijk voor de ketenaanpak, daarmee zet zij verschillende aanpakken, zoals Voorzorg, Nu Niet Zwanger, Gelukkig Ouderschap en 1000 kansen voort.