15 november - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 15 november.

Wijziging in begroting voor middelen voor kwetsbare inwoners

Het college informeert de gemeenteraad over een begrotingswijziging voor de middelen voor kwetsbare inwoners. Deze wijziging is vooral technisch en valt voor de gemeente voordelig uit. Zo kan de gemeente de ondersteuning van kwetsbare inwoners blijven borgen.

Grondprijzen 2023

Het college stelt de gemeenteraad voor om de grondprijzen voor 2023 vast te stellen. Met de Grondprijsbrief 2023 maakt de gemeente deze prijzen openbaar bekend.

Werkzaamheden kasteel Huys ter Horst

Het college informeert de gemeenteraad over de consolidatiewerkzaamheden op kasteel Huys ter Horst en de rol van de gemeente hierin.

Besluit op Bezwaar Legert Swolgen

Het college van B en W heeft besloten een bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren, conform het advies van de bezwarencommissie. Het bezwaarschrift gaat over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het dempen van een sloot, aanleg van een inrit en plaatsen van een poort op een adres aan de Legert in Swolgen. Door het bezwaarschrift gegrond te verklaren en de primair verleende omgevingsvergunning te herroepen, weigert de gemeente alsnog de omgevingsvergunning. De bezwaarmaker ontvangt een kostenvergoeding.

Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst Werklandschap Greenport Venlo

Het college informeert de gemeenteraad over de samenwerking tussen de aandeelhouders met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Een extern bureau heeft hierover een rapport opgesteld, waarbij gekeken is in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald en waar nog zaken moeten worden opgepakt. Ook worden er aanbevelingen voor de toekomst gedaan en de gezamenlijke reactie van de aandeelhouders wordt gedeeld.

Jaarstukken en overeenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg

De gemeente Horst aan de Maas neemt deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVHNL). In het ZVHNL werken verschillende partijen samen op het snijvlak van zorg en strafrecht. Dit met het doel afname van overlast en criminaliteit en verhoging van persoonlijk welzijn. Het college heeft de jaarstukken vastgesteld en besloten om de Dienstverleningsovereenkomst Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg met de deelnemende gemeenten aan het ZVHNL aan te gaan. Dit in de rol van de gemeente Horst aan de Maas als beheergemeente.