14 mei - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024.

Overdracht opstalrecht blokhut in Swolgen

Het college van B en W stemt in met de overdracht van het opstalrecht aan de nieuwe eigenaren van de Blokhut te Swolgen. Hiermee proberen zij een ruimte voor kleine maatschappelijke initiatieven voor deze kern te behouden. 

Jaarverslag VTH en Wro 2023

Het college van B en W heeft het Jaarverslag VTH en Wro 2023 vastgesteld. Gemeente Horst aan de Maas werkt aan de voorwaarden voor gelukkige inwoners. Voor nu en in de toekomst. Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) speelt een belangrijke rol hierbij. In het jaarverslag staat beschreven welke taken en activiteiten in 2023 zijn opgepakt. Op de meeste aspecten is de realisatie in het afgelopen jaren hoger dan de jaren ervoor. Op het gebied van milieutoezicht zijn er halverwege 2023 extra collega’s aangenomen om dichter bij de ambities te kunnen komen die gesteld zijn op het gebied van milieutoezicht. Het jaarverslag wordt ter informatie doorgestuurd naar de gemeenteraad en Provincie Limburg. 

Uitvoeringsprogramma VTH 2024 zet in op een gezonde en veilige leefomgeving 

Het college van B en W heeft het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH) 2024 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma zijn concrete acties uitgewerkt, die bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Om het naleven van de wet- en regelgeving op dit gebied te bevorderen, worden mensen en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. Het uitvoeringsprogramma bevat naast VTH-activiteiten ook een aantal projecten. In het programma is aangegeven welke taken prioriteit hebben. Het college van B en W informeert de gemeenteraad over het uitvoeringsprogramma. 

Positief financieel resultaat 2023, volop werk in uitvoering 

Met de jaarrekening en de projectenrapportage 2023 legt het college van B en W verantwoording af aan de gemeenteraad over het in 2023 gevoerde beleid, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. Het rekeningresultaat over 2023 is € 7,3 miljoen positief. Het voorstel van het college van B en W is om onder andere € 3,8 miljoen te reserveren om werkzaamheden in 2024 af te wikkelen/uit te voeren en € 3,0 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve. Hiermee verstevigen we onze ‘spaarpot’ die in de afgelopen jaren voor diverse ontwikkelingen is ingezet. Een ‘spaarpot’ die inmiddels weer aan het groeien is en die we nodig hebben voor diverse grote uitdagingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie, de woonopgave, een structureel lagere bijdrage vanuit de Rijksoverheid, maar ook de transitie van het platteland en de herstructurering van wijken. Andere uitdagingen: investeren in vitale kernen en de zorg betaalbaar houden. Bovendien investeren we in de professionalisering van de organisatie om te komen tot een betere dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. 

Betere ondersteuning voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld 

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente werkt aan een nieuwe methode om gezinnen beter te ondersteunen, met een vast aanspreekpunt en passende hulpverlening. Met deze aanpak beogen we geweldspatronen te doorbreken en duurzame veiligheid te creëren voor alle gezinsleden.