14 februari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023.

Duidelijkere richtlijnen voor uitvoering van verordening bekostiging leerlingenvervoer

Het college van B en W heeft de uitvoeringsregels voor het leerlingenvervoer verbeterd. Dat draagt bij aan een goede toepassing van de verordening bekostiging leerlingenvervoer. De verordening is in 2022 gewijzigd. Intussen is er een tijd gewerkt met de aangepaste verordening. De uitvoeringsregels worden nu in lijn gebracht met ervaringen bij de toepassing van de aangepaste verordening. Het gaat om concretiseringen en verduidelijkingen binnen de regels van de verordening.

Ruimte voor doorontwikkeling bedrijf Broekhuizenvorst

Het college van B en W geeft ruimte aan innovatie en werkt mee aan de doorontwikkeling van toekomstgerichte bedrijven. Op de locatie Blitterswijckseweg 1 in Broekhuizenvorst zit een producent van diepgevroren aardappelproducten. Het bedrijf wil uit gaan breiden om het bedrijf te kunnen verbeteren. Er komt bebouwing bij, maar de productie zelf neemt niet toe. Tegen het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna kan het definitieve besluit op de aanvraag omgevingsvergunning worden genomen.

Ruimte voor woningen aan Stationsstraat Horst

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan “Stationsstraat 62, Horst” zonder wijzigingen vast te stellen. Dit plan gaat over een locatie aan de rand van de kern Horst met voornamelijk vrijstaande woningen. Op dit perceel was in het verleden een agrarisch bedrijf gevestigd en het plan is om het perceel te gaan gebruiken voor wonen. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing is al gesloopt. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, krijgt het perceel een woonbestemming. Er mag dan dus een woning gebouwd worden tussen andere woningen, waar eerst een agrarisch bedrijf was.

Ruimte voor wonen in Lottum

Het college van B en W heeft besloten om een deel van het perceel H 289, te verkopen aan de eigenaar van het tuinbouwbedrijf aan de Horsterdijk 49 te Lottum. De eigenaar hiervan wil graag een woning bouwen naast deze locatie. De hindercirkel van het tuinbouwbedrijf ligt deels over het woningbouwplangebied “Siebersbroek”. Het college en de initiatiefnemer zijn daarom ook overeengekomen om het tuinbouwbedrijf te saneren en de agrarische bestemming te wijzigen naar “wonen”. Hiermee vervalt de hindercirkel van 50 meter en kan het plan “Siebersbroek” verder ontwikkeld worden. Door een klein deel van de grond te verkopen, ontstaat voor de eigenaar van Horsterdijk 49 de mogelijkheid om binnen het plan Siebersbroek zelf een woning te realiseren. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Siebersbroek” op 31 januari jongstleden vastgesteld.

Vorderingen oninbaar verklaard

Sommige ondernemingen en inwoners kunnen hun rekeningen bij de gemeente niet meer betalen, doordat ze bijvoorbeeld failliet gaan of in een schuldsaneringstraject terecht komen. De rekeningen die echt niet betaald kunnen worden, worden oninbaar afgeboekt. Alleen het college van B en W kan besluiten rekeningen oninbaar te verklaren. Voor de maanden augustus tot en met december 2022 heeft het college in totaal 13 vorderingen, van 10 verschillende bedrijven en personen, voor een bedrag van € 3.100,01 oninbaar verklaard.

Nieuwe duurzame, gezonde en veilige mobiliteitsprojecten Trendsportal

Het college van B en W stemt in met het stopzetten van de, voor nu, onhaalbare projecten Social Green en Electric Green Last Mile in de Noord-Limburgse samenwerking Trendsportal. Daarbij geeft het college aan de vrijgekomen middelen te reserveren voor nieuwe mobiliteitsprojecten die de gezonde en duurzame leefomgeving ondersteunen. Verder heeft het college het jaarplan Trendsportal 2023/2024 vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente verder werkt aan ambities van Trendsportal om op het gebied van mobiliteit de klimaatvriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn.