13 december - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 13 december.

Wijzigen Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Horst aan de Maas

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Horst aan de Maas te wijzigen. Vanwege de toegenomen kosten wordt de kilometervergoeding voor gebruik eigen auto per 1 januari 2023 verhoogd naar € 0,21. Dit is ook de nieuwe landelijke maximale belastingvrije vergoeding voor eigen auto gebruik. Ouders kunnen in bepaalde situaties een vergoeding krijgen voor het vervoer van hun kind naar school, bijvoorbeeld vanwege een beperking of de grote afstand naar de school. Op die manier ondersteunen we de leerlingen om zich optimaal te ontplooien.

Beschermd wonen en opvang

Het college van B en W heeft de nieuwe tarieven voor persoonsgebonden budget voor de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen vastgesteld. De tarieven zijn vastgesteld door het Besluit beschermd wonen en opvang, waarin de pgb-tarieven staan opgenomen, te wijzigen.

Aanwijzingsbesluit briefadres

Het college heeft besloten om als gemeente zelf een briefadres te kunnen afgeven aan inwoners zonder inschrijfadres, dit zijn onder andere inwoners die te maken hebben met dakloosheid. In 2022 had de gemeente hierover afspraken met Onze Loods aan de Venloseweg, maar vanaf 2023 zal dit een nieuw adres in beheer van de gemeente zijn. Op die manier kan de gemeente alle inwoners die daar recht op hebben een briefadres toekennen en ondersteunt de gemeente inwoners die te maken hebben met een situatie van dakloosheid. Een briefadres is vaak een eerste stap om stabiliteit te creëren in de vorm van bijvoorbeeld een uitkering. Tevens voldoet de gemeente met dit besluit aan de wettelijke verplichting om zelf als briefadresgever te kunnen optreden.

Subsidie Herstelhuis Noord-Limburg

Het college van B en W heeft voor het jaar 2023 subsidie verstrekt aan Zelfregie B.V. voor het Herstelhuis Noord-Limburg. In het Herstelhuis kunnen 7 dagen per week inwoners terecht die het nodig hebben om mentaal op adem te komen en de regie over het eigen mentale welzijn te houden of te hervinden. Hiermee wil het college deze inwoners ondersteunen en ergere psychiatrische en/of psychosociale crisis voorkomen.

Nieuwe erfgoedverordening

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een geactualiseerde erfgoedverordening vast te stellen. Het college vindt erfgoed belangrijk en gaat daarom aan de slag met het actualiseren van een aantal zaken. Ook zijn de aanpassingen nodig vanwege de invoering van de Omgevingswet en om monumenten en archeologie te behouden. In de verordening staan regels over het aanwijzen of intrekken van gemeentelijke monumenten, dorpsgezichten en archeologische monumenten.

Appartementen binnen bestaande bebouwing voor arbeidsmigranten

Het college van B en W heeft besloten een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het huisvesten van 5 arbeidsmigranten in 3 appartementen bij een agrarisch bedrijf aan de Venloseweg 38 te Sevenum. De aanvraag voldoet aan de regels en beleidsuitgangspunten die de gemeente stelt aan kwalitatief goede huisvesting. Door het verlenen van deze omgevingsvergunning voor een periode van 10 jaar worden 3 kwalitatief goede verblijfsplekken gerealiseerd voor maximaal 5 arbeidsmigranten bij het agrarisch bedrijf. Hiermee wordt een deel van een gemeentebreed tekort aan huisvestingsplekken ingevuld binnen deze prioritaire sector.

Gevolgen van de Porthos uitspraak

Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitgesproken dat de vrijstelling, zoals deze in de Wet natuurbescherming was opgenomen, is vernietigd. Daarmee zijn de activiteiten voor de aanleg weer vergunning-plichtig geworden. Het college van B en W heeft besloten welke maatregelen er genomen moeten worden om deze vergunningen te kunnen verlenen.

Deze uitspraak betekent dat voor (bouw-, sloop- of aanleg-)projecten een onderzoek noodzakelijk is waarin de aanvrager aantoont dat het project geen effect heeft op een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Voor een aantal gevallen heeft het geen gevolgen, zoals bij een onherroepelijke vergunning of een kleinschalig project. De gemeente heeft hier informatie over op de website staan. Voor andere gevallen moet de aanvrager berekenen wat de stikstofbelasting van het project is en afhankelijk van de uitkomst hiervan een natuurvergunning aanvragen. Door de Porthos-uitspraak hebben aanvragers meer onderzoekslasten en moeten ze waarschijnlijk een bureau inschakelen dat hier ervaring mee heeft. Het betekent niet dat er een verbod is op uitvoering van projecten.