12 september - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023.

Volgende stap op weg naar sterkere regionale samenwerking over energie

Het college heeft besloten om als gemeente aan te sluiten bij de vereniging Klimaatverbond Nederland. Deze vereniging van inmiddels 140 gemeenten en provincies wisselen kennis en informatie uit op het gebied van actief en impactvol klimaatbeleid, zowel verminder van de CO2-emmissies als klimaatadaptatie (omgaan met hittestress en neerslag).

Positieve reactie op ontwerpbegroting regionale uitvoeringsdienst

De regionale uitvoeringsdienst (RUD LN) heeft de ontwerpbegroting 2024 aan de gemeente voorgelegd. Het college van B en W informeert de gemeenteraad hierover en stelt voor geen zienswijze in te dienen.

Passende ondersteuning voor inwoners met financiële zorgen

Het college van B en W heeft besloten om de gemeentelijke bijdrage en de voorwaarden voor de collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen aan te passen, zodat meer inwoners toegang krijgen tot een betaalbare, kwalitatief goede en passende zorgverzekering. Daarnaast heeft het college besloten dat inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen de mogelijkheid krijgen om tijdelijk samen te wonen met een partner zonder dat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Gemeente Horst aan de Maas wil inwoners die het nodig hebben op deze manier passende ondersteuning bieden die bijdraagt aan gezondheid, eigen kracht, stabiliteit en bestaanszekerheid.

Wijzigingen in financiële afspraken door wijzigingen in wetgeving

Het college van B en W heeft, naar aanleiding van gewijzigde wetgeving, de financiële verordening, de controleverordening en de verordening doeltreffendheid en doelmatigheid aangepast en stelt de gemeenteraad voor om deze vast te stellen. In deze verordeningen ligt vast hoe begroting en jaarrekening zijn ingericht en op welke wijze het college aantoont dat ze financieel rechtmatig heeft gehandeld.