12 maart - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 12 maart 2024.

Actualisatie van het accommodatiebeleid

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over het proces van actualisatie van het accommodatiebeleid. Accommodaties hebben een centrale plek in vitale kernen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, verbinden en naar elkaar omzien. De gemeente is met verenigingen, eigenaren en gebruikers in gesprek om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. De definitieve uitwerking vraagt meer tijd dan gepland. Het college legt het nieuwe voorstel in oktober ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De nieuwe planning heeft invloed op het initiatief van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Meerlo en het onderzoek naar een gezamenlijk MFA sport en cultuur voor Grubbenvorst en Lottum.

Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend

De VNG heeft namens de gemeenten het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Het IZA richt zich op de houdbaarheid van het zorgstelsel en heeft als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Vanaf 2024 ontvangt de regio Noord- en Midden Limburg jaarlijks een specifieke uitkering voor de uitvoering van het akkoord. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld.