11 juni - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van burgemeester en wethouders van 11 juni 2024.

Actieve dorpen en wijken: subsidies voor ondersteuning- en zorginitiatieven voor en door inwoners 

Het college van B en W heeft de subsidies vastgesteld van initiatieven die in 2023 actief waren op het gebied van ondersteuning en zorg. In 2023 hebben 20 inwonersinitiatieven een subsidie ontvangen voor hun activiteiten gericht op ondersteuning en zorg. In totaal investeerde de gemeente in 2023 bijna een half miljoen euro aan subsidie voor deze inwonersinitiatieven. De initiatieven ontvingen een subsidie omdat ze bijdragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners, meedoen in eigen omgeving bevorderen en/of de leefbaarheid, sociale infrastructuur en de lokale identiteit versterken. 

Noord-Limburg een unieke en gastvrije regio 

Het college van B en W heeft besloten om samen met de regio de marketing en promotie van de toeristische regio aan te besteden. Horst aan de Maas heeft 16 dorpen met een eigen karakter. Door in te zetten op marketing en promotie kunnen meer mensen ervaren wat onze groene, landelijk en gezellige gemeente te bieden heeft. Weej hebbe ’t allemaol. De regionale marketing sluit daarbij aan op onze lokale uitingen. Het college geeft hierbij gemeente Gennep mandaat voor de aanbesteding van de regiomarketing. 

Bestemmingsplan Helenaveenseweg 31 te Evertsoord

Het College van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Helenaveenseweg 31 te Evertsoord’ gewijzigd vast te stellen. Het ontwerp bestemmingsplan Helenaveenseweg 31 te Evertsoord heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Op de locatie Helenaveenseweg 31 te Evertsoord werden voorheen nertsen gehouden. Op 1 januari 2024 zou een landelijk verbod op de pelsdierhouderij in werking treden. Als gevolg van de coronapandemie geldt er sinds 8 januari 2021 een landelijk verbod op het houden van pelsdieren. Het bedrijf is inmiddels gestopt met de nertsenhouderij. Hierdoor is een forse milieuwinst behaald (daling emissies op het gebied van geur, fijnstof, stikstof en ammoniak). De vermindering van emissies bevordert de gezondheid van onze inwoners. Ook is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het initiatief. Door het mogelijk maken van dit initiatief, ontstaat er een nieuw toekomstperspectief. Met de initiatiefnemer zijn afspraken gemaakt over het herontwikkelen van deze locatie. Deze afspraken zijn vertaald in een bestemmingsplan. Op die manier dragen we bij aan nieuwe kansen voor de toekomst van bedrijven en inwoners. 

Bestemmingsplan Hogenbos 10-14 te Meerlo

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Hogenbos 10-14 te Meerlo gewijzigd vast te stellen. Het ontwerp bestemmingsplan Hogenbos 10-14 te Meerlo heeft ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. Op deze locatie werden tot 2021 varkens gehouden. Het bedrijf heeft deelgenomen aan de Saneringsregeling Varkenshouderijen (Srv) en is in maart 2021 gestopt. Er zijn afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze afspraken gaan over de herontwikkeling van deze locatie en ze zijn vertaald in een bestemmingsplan. Op die manier dragen we bij aan nieuwe kansen voor de toekomst van bedrijven en inwoners. 

Evaluatie raamovereenkomsten Jeugd, WMO, Participatie 

Het college van B en W informeert de gemeenteraad over de evaluatie raamovereenkomsten Jeugd, WMO, Participatie.