10 januari - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023.

Indexering budgetsubsidies 2022 – 2025

Het college van B en W heeft besloten een correctie uit te voeren op de indexering van de subsidies aan professionele organisaties. Door de huidige loon- en prijsstijgingen ontstaan er aanzienlijke verschillen in kosten. Om te zorgen dat dit geen nadelige effecten heeft voor inwoners en organisaties die gebruik maken van deze voorzieningen, corrigeert het college subsidies voor 2023 met een actueler indexcijfer.

Woonwagenbeleid en toewijzingsverordening

Het college van B en W wil ervoor zorgen dat iedereen kan wonen in een woning die bij hem of haar past. Zo ook voor de woonwagenbewoners. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om een woonwagenbeleid vast te stellen. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met woonwagenlocaties en wat de behoefte aan standplaatsen in de gemeente is. Daarnaast heeft het college de toewijzingsverordening vastgesteld. Daarin staat wie in aanmerking kan komen voor een standplaats.

Ruimte voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid stationsomgeving Horst – Sevenum

Het college van B en W heeft besloten een perceel grond aan te kopen voor de herinrichting van de stationsomgeving Horst – Sevenum. Met de voorgenomen herinrichting verbetert de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid rondom het station Horst – Sevenum.

Ruimte voor ontwikkeling paardenhouderij in Meerlo

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingplan "Kortenbos 1 Meerlo" ongewijzigd vast te stellen. Het college wil met het aanpassen van het bestemmingsplan de ondernemer die er al jarenlang zijn bedrijf als manege houdt, ontwikkelingsruimte bieden. Als de raad akkoord gaat, kan de initiatiefnemer van de manege op die locatie verder ontwikkelen als paardenhouderij.

Extra vergadering Algemeen Bestuur P10 12 januari 2023

De 30 grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Als lid van P10 heeft het college kennis genomen van de stukken voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van P10 op 12 januari 2023.