1 november - Besluiten van burgemeester en wethouders

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van dinsdag 1 november.

Woningmarkt in balans: college stuurt met verordening op betaalbare woningen

Het college van B en W werkt aan een woningmarkt in balans en de juiste woning op de juiste plaats. Een uitwerking van deze woonambitie, een doelgroepenverordening, legt het college voor aan de gemeenteraad. Met een doelgroepenverordening kan de gemeente beter sturen op het realiseren van betaalbare woningen en dus op de woonambitie. In het Masterplan Wonen heeft het college namelijk aangegeven voor wie (welke doelgroepen) de gemeente de woningen wil toevoegen, vanuit het principe ‘bouwen naar behoefte’. In de doelgroepenverordening verduidelijkt het college de woningen en inkomensgroepen: twee derde van de nieuwe woningen moeten betaalbaar zijn voor lage en middeninkomens. De doelgroepenverordening zorgt er ook voor dat de woningen langjarig voor de betreffende groepen beschikbaar blijven.

Regeling voor geluidsapparatuur om wild en gevogelte te verjagen

Horst aan de Maas is een agrarische gemeente. Er is veel aandacht voor ontwikkelingen in de tuinbouwsector. De gemeente zet zich bijvoorbeeld actief in op de versterking van de zacht fruit sector in de gemeente. Het gebruik van verjagingsmethoden, waaronder geluidsapparatuur, is nodig om (vraat)schade door wild en gevogelte te voorkomen. Tegelijkertijd staan ook toerisme/recreatie en de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente hoog in het vaandel. De verschillende belangen in het buitengebied vragen om een aanpassing van de huidige regeling voor het gebruik van geluidsapparatuur. Het college heeft hiervoor een nieuwe regeling, een werkbaar compromis, vastgesteld. Wanneer aan de door het college vastgestelde voorschriften wordt voldaan, mag zonder ontheffing geluidsapparatuur in de aangewezen gebieden gebruikt worden. Dit met het doel wild of gevogelte te verjagen om schade aan vruchten en gewassen te voorkomen.

Veilige ontwikkeling voor jeugdigen

Het college van B en W zorgt dat jeugdigen die in hun veilige ontwikkeling worden bedreigd, zo goed mogelijk begeleid worden. Daarvoor heeft het college de subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 en verder vastgesteld. Hiermee worden de organisaties die deze jeugdigen begeleiden gefinancierd en borgt de gemeente de gewenste kwaliteit van die begeleiding.

Meedoen en wonen in de regio

Het college van B en W heeft de regionale beleidsagenda Meedoen en Wonen vastgesteld. Dat betekent dat de activiteiten om inwoners in een kwetsbare positie zo passend mogelijk te ondersteunen in 2022 en 2023 kunnen worden uitgevoerd. Dat is in lijn met de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026, die de gemeenteraad in juni 2022 heeft vastgesteld. Daarin beschrijven de veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, waaronder Horst aan de Maas, de visie hoe ze die ondersteuning willen vormgeven. Dit houdt onder andere in dat ze willen inzetten op meer preventie, meer maatwerk en meer inclusieve wijken. Dit alles sluit volgens het college van B en W mooi aan bij de lokale ambitie om iedereen te laten meedoen.

Omnibuzz stelt andere kostenverdeling gemeenten voor

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling voor Omnibuzz te nemen. Het college wil de afrekensystematiek voor de gemeenten onderling wijzigen, zoals het algemeen bestuur van Omnibuzz dat voorstelt. Dit heeft geen effect op de kosten voor de klanten. Omnibuzz organiseert voor de Limburgse gemeenten het vervoer van deur tot deur voor Wmo-reizigers. Omnibuzz stelt aan de gemeenten voor om de kosten van het vervoer én de beheerskosten beter en eerlijker onderling te verdelen en daarop de gemeenschappelijke regeling aan te passen.

Ruimte voor kleinschalige teelt kiwibessen en een woonhuis in Horst

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan “Rotvenweg ong. Horst” vast te stellen. De locatie, perceel nummer 560, ligt achter de bestaande- en op korte termijn nog te bouwen woningen aan de Melatenweg. Op deze locatie wil de initiatiefnemer een woonhuis bouwen en starten met de kleinschalige, experimentele teelt van kiwibessen. Met dit bestemmingsplan worden de randvoorwaarden hiervoor vastgelegd. Dit initiatief draagt bij aan de ontwikkeling en groei van de zacht-fruitsector binnen de gemeente. Als de teelt succesvol blijkt, zal de initiatiefnemer op zoek gaan naar een andere locatie om de teelt bedrijfsmatig voort te zetten.

Ruimte voor wonen aan Stationsweg in Lottum

Het college van B en W stelt het wijzigingsplan Stationsweg 2 in Lottum vast. Met de procedure wordt de ‘agrarisch met waarden’-bestemming (met bouwblok) gewijzigd naar een woonbestemming. Hiermee verdwijnt een agrarisch bedrijf op deze locatie.

Ruimte voor 10 levensloopbestendige woningen in Grubbenvorst

De gemeente Horst aan de Maas is een mooie plek om te leven, te wonen en te werken. In een steeds ouder wordende samenleving zijn meer levensloopbestendige huizen nodig. Samen wil de gemeente zorgen voor voldoende passende woningen voor jong én oud. Daarom wil het college tussen nu en 2025 vergunningen geven voor 1.000 woningen. In Horst aan de Maas worden levensloopbestendige woningen gebouwd. Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan voor Lottumseweg 47 in Grubbenvorst te wijzigen. Hierdoor wordt de bouw van 10 levensloopbestendige woningen mogelijk gemaakt. Het terrein waarop een garagebedrijf aanwezig was, is gesaneerd, de bebouwing, met uitzondering van de te behouden woning, is gesloopt en het perceel wordt nu dus omgezet in een woongebied.

Subsidie voor stichting manege Wieneshof

Het college van B en W verstrekt subsidie aan Stichting manege Wieneshof. De subsidie wordt ingezet voor de renovatie van het kapotte dak van de grote rijhal. Met deze subsidie en een overbruggingsregeling kan de manege haar functie blijven uitvoeren in het bijzonder voor mensen met een beperking.

Subsidie voor Museum de Locht

Het college van B en W verstrekt een subsidie aan Museum de Locht. De subsidie wordt verstrekt voor het aanleggen van een lift die ervoor zorgt dat de wisselcollectie op zolder toegankelijk blijft voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.