direct naar inhoud van Beleidsdocument
Plan: Structuurvisie Klavertje 4-gebied
Status: vastgesteld
Plantype: gemeentelijke structuurvisie
IMRO-idn: NL.IMRO.1507.SVGRKLAVERTJEVIER-VA01

Beleidsdocument

Direct naar:

Samenvatting

PlanMER (hoofdrapport) | PlanMER (onderzoeksrapport) | Passende beoordeling | Gezondheidseffectscreening (GES) | Reactienota ontwerpstructuurvisie | Notitie advisering Commissie m.e.r.

Voorwoord

Greenport Venlo is nu al het grootste en meest gevarieerde land- en tuinbouwgebied van Europa. Naast de belangrijke Limburgse topsectoren chemie en gezondheid is de ontwikkeling van dit gebied cruciaal voor de ontwikkeling van Zuidoost-Nederland. Voor Greenport Venlo zijn de belangrijkste sectoren Agro & Food en Trade & Logistics. Duurzaamheid en innovatie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Het geografische hart van Greenport Venlo wordt gevormd door het Klavertje 4-gebied, waar we actief ruimte ontwikkelen voor bedrijvigheid. De komende dertig jaar zetten we in op grootschalige gebiedsontwikkeling, waarin economische ontwikkelingen hand in hand zullen gaan met investeringen in landschap en natuur. De intergemeentelijke structuurvisie, die nu voorligt, is een toonbeeld van samenwerking tussen overheden. Samenwerking die nodig is om de forse ambities te realiseren. Het vormt een goede voedingsbodem om ondernemerschap in Greenport Venlo te bevorderen. Met de gebiedsontwikkeling investeren we niet alleen in de economische ontwikkeling van de regio, maar ook in maatschappelijk rendement. De ontwikkeling zal leiden tot extra werkgelegenheid en tot een hoogwaardige woon- en werkomgeving.

De huidige economische situatie maakt het een uitdaging om een goed beeld van de toekomst te krijgen. Wij geloven dat in het Klavertje 4-gebied de randvoorwaarden aanwezig zijn voor een gunstig en interessant vestigingsklimaat voor binnenlandse en buitenlandse ondernemers. De strategische ligging, de aanwezige clustering van agro- en foodbedrijven en het aanbieden van integrale concepten dragen hieraan bij. Ondernemers worden ontzorgd en kosten bespaard, door bijvoorbeeld parkmanagement, een energiebedrijf en het verwaarden van reststromen. De uitzonderlijke marktpositie van Greenport Venlo wordt zo verder ontwikkeld. De Floriade 2012 zal daarbij optimaal worden benut als aanjager.

De ruimtelijke en organisatorische kaders van de gebiedsontwikkeling hebben wij in 2009 – gezamenlijk als gemeenten met de Provincie Limburg – vormgegeven in het Masterplan en Strategisch Businessplan Klavertje 4 / Greenport Venlo. Deze vormen het bestuursakkoord tussen de grondgebied-gemeenten en de provincie. Nu is het moment aangebroken om de uitwerking van dit bestuursakkoord vast te stellen in de vorm van een planologisch instrument: deze structuurvisie. Het betreft een intergemeentelijke structuurvisie die in nauwe samenwerking tussen de provincie, het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo tot stand is gekomen. In de structuurvisie is de ruimtelijke ontwikkeling verder uitgewerkt en wordt deze geborgd. Tegelijkertijd biedt de structuurvisie voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op toekomstige economische ontwikkelingen. Met het vaststellen kunnen we letterlijk verder bouwen aan Greenport Venlo. Met recht een gezonde voedingsbodem voor innovatie!

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van

Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo